stagiaire gedragsdeskundige VGZ

Vacaturenummer: 
T347900
Werklocatie adres: 
  Amsterdam

De baan
De student krijgt de mogelijkheid competenties op te doen voor het beroep waarvoor hij / zij wordt opgeleid en levert naar kennis en kunde een bijdrage in de behandeling en begeleiding van onze volwassen cliënten met een verstandelijke beperking en ondersteunt teams die cliënten begeleiden en behandelen.
De student heeft de regie over haar/zijn leerproces en bewaakt in afstemming met de werkbegeleiders haar/zijn grenzen.

Lengte van de stage is 8 of 9 maanden, waarbij 3 dagen stage per week en er bestaat de mogelijkheid voor het behalen van de aantekening diagnostiek.

Kernactiviteiten:
1. diagnostiek en beeldvorming:
•systematisch onderzoek van de cliënt en/of het cliëntsysteem.
•oordeelvorming over (ondersteunings)behoeften resp. competenties van de cliënt en/of het cliëntsysteem
2. interventies:
•advisering en coaching bij de planning, uitvoering en evaluatie van de ondersteunende activiteiten t.b.v. de
cliënt en diens netwerk;
•begeleiding van de cliënt en versterking van diens autonomie, oftewel het bevorderen van een goede
kwaliteit van bestaan;
•behandeling: het methodisch (mede) behandelen m.b.t. psychische- en gedragsproblematiek, gericht op het
oplossen dan wel verminderen van de stoornissen of problemen
3. wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek:
•meewerken aan, zelfstandig verrichten of implementeren van onderzoek, dan wel participeren of faciliteren
van onderzoek door derden
4. preventie en voorlichting:
•op locatie of organisatie niveau
5. overige taken:
•beleidsontwikkeling
•consultatie deskundigheidsbevordering, opleiding, training

Jouw kwaliteiten
Laatstejaars student WO Psychologie, Pedagogische wetenschappen of Orthopedagogiek.

Kennisniveau: Continue streven naar optimalisatie van kennis en kunde in eigen vakgebied; vertaling van klinische problemen in onderzoekbare vraag, en omgekeerd: wetenschappelijke inzichten wegen op toepasbaarheid in de eigen praktijksituatie; deskundigheidsbevordering en zelf bijhouden van relevante
ontwikkelingen.

Goede communicatieve vaardigheden: zowel mondeling als schriftelijk – aangepast aan taal/belevingsniveau van de cliënt en diens netwerk, zelfstandige dossiervorming, opbouw en onderhouden van effectieve (behandel)relaties, samenwerking met begeleidingsteams, sfeer van vertrouwen creëren, cliënt of
cliëntsysteem zo veel mogelijk betrekken bij besluitvorming omtrent psychologisch handelen.

Werkwijze: Doelen en prioriteiten stellen in balans tussen professioneel handelen, behoeften van de cliënt en die van de organisatie; optreden als (mede)behandelaar en (mede) verantwoordelijkheid nemen, op grond van wettelijke regelgeving en beroepscodes; passende correctieve of preventieve maatregelen bij incidenten treffen en hierover (on)gevraagd verantwoording afleggen.

Arbeidsvoorwaarden
Je krijgt een stagevergoeding conform CAO GHZ. De stagis is voor een periode van 8 tot 9 maanden en start in januari 2018.

Informatie & solliciteren
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Mirella van der Heiden, 06-50745025. Solliciteren door het invullen van een stage sollicitatieformulier via de link:
https://www.cordaanbaan.nl/content/sollicitatieformulier-stages
Sluitingsdatum vacature 15 oktober 2017.